REGULAMIN
 
KLUB MUZYCZNY FENIKS
 
 
1. Wejście na teren klubu w trakcie trwania imprezy oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu nawet w przypadku gdy uczestnik zabawy twierdzi, że nie został z nim zapoznany.
 
2. Obiekt klubu FENIKS, w którym odbywają się imprezy jest wyposażony w monitoring.
 
3. Osoba wchodząca na teren klubu jest świadoma, że ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków może spowodować uszkodzenie słuchu.
 
4. Klub FENIKS chroniony jest przez koncesjonowaną służbę ochrony.
 
5. Prawo wstępu na teren klubu podczas trwania imprezy mają:
      • osoby pełnoletnie posiadające dokument tożsamości,
      • osoby posiadające płatne bilety wstępu lub darmowe zaproszenia,
      • przedstawiciele służb państwowych/medycznych uprawnionych do czynności na podstawie dokumentów upoważniających, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem obiektu.
 
6. Wstęp na teren klubu możliwy jest na podstawie wniesienia opłaty.
 
7. Jeśli uczestnik zabawy opuści teren klubu, ponownie może wejść dopiero po kolejnym zakupie biletu wstępu.
 
8. Służba ochrony ma prawo odmówić wstępu na teren klubu każdej osobie bez podania powodu.
 
9. Zakaz wstępu będzie szczególnie stosowany wobec :
      • osób zachowujących się agresywnie i/lub wulgarnie w stosunku do personelu i/lub osób trzecich,
      • osób wskazujących na nadmierne spożycie alkoholu i/lub pod wpływem środków odurzających,
      • osób ubranych w odzież „kibicowską”, manifestującą przynależność do danego klubu sportowego.
 
10. Podczas wejścia na teren klubu FENIKS prosimy o szczególną wyrozumiałość gdy służba ochrony zechce sprawdzić dokument tożsamości lub poprosi o okazanie zawartości torby, plecaka czy innego bagażu.
 
11. Każde działanie służby ochrony ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim gościom oraz personelowi.
 
12. Osoby przebywające na terenie klubu FENIKS zobowiązane są do bezwzględnego zachowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 
13. Na terenie Klubu Muzycznego FENIKS ZABRANIA SIĘ :
      • zachowań wulgarnych i/lub agresywnych,
      • palenia wyrobów tytoniowych w nie wyznaczonych do tego celu miejscach,
      • wnoszenia ostrych narzędzi i/lub przedmiotów niebezpiecznych,
      • wnoszenia i rozprowadzania środków odurzających,
      • wnoszenia wszelkich napojów niezakupionych na terenie dyskoteki,
      • wnoszenia na parkiet taneczny szklanek i/lub butelek szklanych,
      • zachowań uznawanych jako nieobyczajne np.: rozbieranie się,
      • wchodzenia na stoły oraz wyższe elementy budynku,
      • wchodzenia do pomieszczeń i miejsc przeznaczonych tylko dla personelu.
 
14. Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu FENIKS sprawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i/lub finansową.
 
15. Osoby nie przestrzegające regulaminu lub łamiące w ewidentny sposób jego postanowienia zostaną wyproszone z terenu imprezy. W przypadku popełnienia przestępstwa służba ochrony ma obowiązek dokonać ujęcia sprawcy celem przekazania go Policji.
 
16. Służba ochrony oraz właściciele terenu proszą aby uczestnicy zabawy nie podejmowali we własnym zakresie interwencji porządkowych. Widząc sytuację gdy łamany jest regulamin klubu niezwłocznie powiadom o tym fakcie pracowników ochrony lub personel.
 
17. W przypadku nagminnego łamania postanowień regulaminu przez te same osoby służba ochrony po konsultacji z właścicielem ma prawo postanowić o czasowym lub całkowitym zakazie wstępu na teren klubu FENIKS.
 
18. Osoba wchodząca na teren klubu automatycznie wyraża zgodę na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczania go na portalu internetowym związanym z Klubem Muzycznym FENIKS.
 
19. Regulamin Klubu Muzycznego FENIKS wchodzi w życie z dniem 5.11.2016 r. i jest zgodny z przepisami prawa.

 

 
 
 
 
95-200 Pabianice   ul. 20 Stycznia 25
tel. 501 145 432
 
feniks@klubfeniks.pl
 
 
Nasz profil na facebook